ความรับผิดชอบ

กิจกรรมทางสังคมesบริษัท Sheงlin จัดเตรียมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิการต่างๆ เราจะเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกล เราจัดให้มีการประชุมอยู่เสมอเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเรียนรู้และปรับปรุงตนเองได้เร็วขึ้น


TrainiSheงlin Company provides a series of pre-job trainiง and monthly skills improvement after entry. We focus on the development of employees, provide monthly trainiง and opportunities to go out to expand, and arraงe team cooperation activities, hopiง that the employees can grow together with our company.